Brister i Sveriges försvar har upptäckts

Brister i Sveriges försvar har upptäckts

29/01, 2024

Omfattande säkerhetsproblem har nyligen blivit uppmärksammade inom det svenska försvaret, vilket är särskilt oroande med tanke på den kommande anslutningen till NATO.

Regeringen har börjat ta steg för att förbereda Sverige för de utmaningar som försvarsorganisationen innebär. Det handlar om att öka den militära rörligheten och säkerställa kvaliteten på svenska försvarsoperationer.

Enligt rapporter från SVT har Försvarets säkerhetsinspektion noterat avvikelser vid flygflottiljen i Uppsala, vilka beskrivs som "besvärande" och "allvarliga".

Flygflottiljens chef, Pernille Undén, har uttryckt allvar över situationen och påpekat brister i arbetsmiljön där personalen tvingas köpa egen utrustning och saknar tillgång till rent vatten. Dessutom har farligt gods felmärkts och det har brustit i tillgången på säkerhetspersonal inom flera områden, inklusive trafiksäkerhet.

Enligt en rapport från Försvarsberedningen behöver Sveriges förberedelser för krissituationer förbättras avsevärt. Regeringen betonar behovet av att det civila försvaret snabbt utvecklar en högre totalförsvarsförmåga, med tanke på att uppbyggnaden sker från en låg nivå. Takten i förberedelserna, beredskapen och förmågan inom både det militära och civila försvaret måste därför ökas skyndsamt.

Försvarsberedningen understryker även behovet av tydligare ledning och lydnad inom det civila försvaret, särskilt med tanke på den osäkerhet och snabba, svårförutsägbara händelser som kan uppstå vid höjd beredskap eller krig. Detta kräver snabba beslut under stor osäkerhet, där begränsade resurser måste prioriteras för att möta omfattande behov.

Källa: SVT, Försvarsmakten
Rekommenderade produkter